ApărareȘtiri

Pensiile militare se vor modifica, Ministerul Muncii a propus micșorarea bazei de calcul

Foto; Arhiva

Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, se spune într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii, pus în transparență decizonală.

Proiectul prevede modificarea Legii  223/2015 privind pensiile militare de stat.

  • În baza de calcul nu se vor include: 

-diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
compensaţiile lunare pentru chirie;
-valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
– contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru,
a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi
de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
-primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe
timpul cât navele se află în baza permanentă;
– indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru
acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
-contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a
transportului la şi de la locul de muncă;
– plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la
încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
-compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
-restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea
bazei de calcul;
– majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor
comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
– drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora şi drepturile
salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile
de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii,
comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma
de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;
-drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român;
-sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în
anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ” şi în anexa nr. III – Familia
ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate” la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.

De asemenea, Ministerul Muncii propune modificarea bazei de calcul a pensiei militare pentru personalul care s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate și face precizări pentru pensiile militare ale personalului care a exercitat o funcţie de demnitate publică.